Thin Client ในองค์กรธุรกิจ

รูปแบบการนำ Thin Client ไปใช้งานในองค์กรธุรกิจ

Thin Client in business organization    

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 จากรูปตัวอย่างการใช้งานข้างต้น แบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มๆ  ใช้คอมพิวเตอร์ เพียง 1 เครื่อง ทำเป็นเครื่อง Host ให้พนักงานในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน   พนักงานแต่ละคนในกลุ่ม ใช้เครื่อง Thin Client รีโมทไปทำงานที่เครื่อง Host กลุ่มของตัวเอง   โดยที่เครื่อง Host ติดตั้งโปรแกรมต่างๆไว้ให้บริการ ตามลักษณะของการใช้งานของแต่ละกลุ่ม   

ลูกข่าย Thin Client ในกลุ่ม นอกจากจะใช้โปรแกรม ผ่าน Host กลุ่มของตัวเองได้แล้ว  ยังสามารถเชื่อมต่อข้ามกลุ่ม เข้าไปใช้งานโปรแกรมบนเครื่อง Host ของกลุ่มอื่นได้ด้วย  ถ้าได้รับอนุญาต  ส่วนไฟล์งานที่ทำ จะเก็บไว้ที่  Server หรือ ที่ Host PC  หรืออุปกรณ์พกพา แล้วแต่ทาง ผู้ดูแลระบบจะกำหนด  

 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การทำงานลักษณะนี้ เป็นรูปแบบการทำงานที่ทุกคน ไปดึงงานจาก Server หรือเครื่อง Host  มาทำงานที่หน้าจอเครื่อง Thin Client  ส่วนการประมวลผล และ การใช้โปรแกรมประยุกต์ ทั้งหมดจะอยู่ที่เครื่อง Host เพียงเครื่องเดียว  จึงเป็นการแบ่งปัน  การใช้ทรัพยากรร่วมกันที่นับว่าคุ้มค่า และ ประหยัดมากที่สุด  

 

 

Contact Us

  contact  
 089 768 5606
 081 686 9111
 093 004 6975

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.thinclient.co.th
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.