Thin Client ในโรงเรียน - Thin Client ในห้องคอมพิวเตอร์

Thin Client ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

computer room

 

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นห้องที่ใช้สำหรับ การเรียนรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ ทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  จัดไว้ให้นักเรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียน เวียนกันมาใช้งาน จึงมีปัญหาจากการใช้งานตามมามาก เช่น เครื่องเสีย โปรแกรมเสีย เครื่องติดไวรัส  มีการติดตั้ง ลบโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ไปจนถึง ระบบล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ เหล่านี้ เป็นภาระในการดูแล ซ่อมบำรุง ที่ทำให้ต้องเสียเวลา และ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก โรงเรียนบางแห่ง ต้องถึงกับจ้าง บุคคลภายนอกเข้ามาดูแล

 
ให้ Thin Client ช่วยลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ ให้หมดสิ้นไป         

โรงเรียนชั้นนำหลายแห่ง เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบเครือข่าย Thin Client กันแพร่หลายมากขึ้น

 

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.