Thin Client ในโรงเรียน

Thin Clients ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ สำหรับสถานศึกษา

Thin Client  ทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ราคาถูก ลดค่าใช้จ่ายและภาระดูแล ซ่อมบำรุงงาน IT ในสถานศึกษา

fl300

สถานศึกษา เป็นองค์กรที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ในการใช้งาน และ การจัดการเรียน การสอน เป็นภาระที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมาก มีทักษะการใช้งานที่แตกต่างกันมากที่สุด คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานฝ่ายต่างๆ ห้องพักครู ห้องเรียน มุมค้นคว้าห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ หอพักนักเรียนประจำ เหล่านี้ จะมีผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่ระดับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนเลย ไปจนถึงผู้ที่มีทักษะการใช้ที่ดีแล้ว โดยเฉพาะ สถานศึกษาระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา  มีความแตกต่างด้านทักษะของผู้ใช้มากที่สุดซึ่งยิ่งทำให้สิ้นเปลือง ทั้งภาระค่าใช้จ่าย และ เวลา ในการดูแล ซ่อมบำรุง เป็นจำนวนมาก  

        นักเรียน ส่วนใหญ่ ยังขาดโอกาสการเข้าถึง การเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์อีกมาก ทั้งๆที่เป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญมากในอนาคตของพวกเขา เนื่องจากโรงเรียน ขาดบุคลากรด้าน IT และ งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน

 

ให้ Thin Client ลดภาระงาน IT ของโรงเรียน

library room

เปลี่ยนมาใช้ Thin Client แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้บุคลากรด้าน IT มากมาย ครู อาจารย์ที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ 2 – 3 คน ก็ดูแลระบบได้ทั้งโรงเรียน ลด ค่าใช้จ่าย ด้าน IT   ลดค่ากระแสไฟฟ้า ได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และ ไม่ต้องมีภาระค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป 

 นี่เป็นทางเลือกหนึ่ง และดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียว ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด  ที่จะช่วยให้นักเรียน ได้เข้าถึงการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ นำความรู้ที่ควรปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ได้อย่างทั่วถึง  

 

ระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์

 computer roomระบบเครือข่าย Thin Client เป็นระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งหมดติดตั้งรวมอยู่ที่เครื่องแม่ข่ายที่เดียว ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดูแล และ ควบคุมการใช้งานของลูกข่ายได้จากจุด จุดเดียว   Thin Client จึงช่วยให้งานดูแล บำรุงรักษาระบบ ที่เป็นเรื่องยุ่งยากของโรงเรียน ง่ายขึ้น มีความ มั่นใจได้มากขึ้น ทั้งในเรื่อง การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการ และ ประสิทธิภาพการทำงาน


 Thin Client ส่งเสริมการค้นคว้า ลดภาระงานห้องสมุด

 

library room

  

ห้องสมุด

Thin Client เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในห้องสมุด เป็นอย่างยิ่ง นักเรียนส่วนมากจะไม่ค่อยชอบไปใช้ห้องสมุดอ่านหนังสือกันสักเท่าไร การมีคอมพิวเตอร์ใช้ และให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีในห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้ และ ทำรายงานส่งครู  จะช่วยเสริมแรงจูงใจให้นักเรียน เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น

การจัดเวลาให้นักเรียนได้มีเวลา ใช้ห้องสมุดอย่างเหมาะสม การสอนการใช้ห้องสมุด การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล  การจัดทำ E-Book   เว็บไซต์แนะนำ ตลอดจนการให้บริการพิมพ์งานสืบค้น เพื่อเอาไปทำรายงานส่งครู  ฯลฯ  จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งค้นหาความรู้ และ หันมาใช้บริการห้องสมุดกันอย่างกว้างขวาง

ในโรงเรียนขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ใช้ร่วมกับ Thin Client จำนวน 20 -30 เครื่อง  ก็เพียงพอแล้ว สำหรับให้บริการต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมด


Thin Client ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

computer room

 

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นห้องที่ใช้สำหรับ การเรียนรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ ทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  จัดไว้ให้นักเรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียน เวียนกันมาใช้งาน จึงมีปัญหาจากการใช้งานตามมามาก เช่น เครื่องเสีย โปรแกรมเสีย เครื่องติดไวรัส  มีการติดตั้ง ลบโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ไปจนถึง ระบบล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ เหล่านี้ เป็นภาระในการดูแล ซ่อมบำรุง ที่ทำให้ต้องเสียเวลา และ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก โรงเรียนบางแห่ง ต้องถึงกับจ้าง บุคคลภายนอกเข้ามาดูแล

 
ให้ Thin Client ช่วยลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ ให้หมดสิ้นไป         

โรงเรียนชั้นนำหลายแห่ง เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบเครือข่าย Thin Client กันแพร่หลายมากขึ้น

 

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.